О нама

Самостални синдикат такси возача и аутопревозника Србије (у даљем тексту: Синдикат) је добровољна, самостална, демократска интересна организација самоапослених и запослених која на начелу узајамности солидарности, остварује, штити и унапређује радне, економске, социјалне и професионалне интересе и права својих чланова. Синдикат је самосталан и независан у односу на државне органе, политичке партије и странаке, послодаваце и удружења послодавца и друге органе и институције у друштву.

Синдикат се залаже за изградњу правне, демократске и социјалне државе, успостављање и развој тржишне привреде, за правну и фактичку заштиту људских и синдикалних слобода и права, повезивање и укључивање Србије у међународну заједницу и међународну поделу рада, за мир, равноправну сарадњу и разумевање са суседним земљама и свим народима у свету.

Foto02

Синдикат се посебно ангажује на:
– заступању интереса чланова синдиката пред општинским, државним и другим органима и организацијама;
– стварању реалних законских и других услова за развој такси и аутопревозничке делатности;
– унапредивању услова живота и рада такси возача и аутопревозника;
– остваривању пореске политике која обезбеђује заштиту материјалог и социјалног положаја запослених и развој такси и аутопревозничке делатности;
– учешћу представника синдиката у доношењу закона и других прописа од значаја за рад таксија и аутопревоза;
– закључивању колективних уговора;
– сталном стручном усавршавању чланова за рад у синдикату на заштити, остваривању и проширењу својих радних и синдикалних права и слобода;
– развијању различитих облика солидарности и заштите чланова;
– информисању чланства и јавности о активности Синдиката и његових органа и облика деловања;
– усклађивању активности чланова и организација синдиката такси возача и аутопревозника;
– остваривању међународне сарадње са синдикатима из истих и сродних делатност и упознавање чланова са међународним искуствима;
– објективном информисању јавности о положају такси возача и аутопревозника.

Учлањавање у Синдикат је добровољно и појединачно. Учлањавање се врши потписивањем приступнице код повереника. Члану синдиката издаје се чланска карта Синдиката!

Постаните наш члан!

Foto1

Органи Синдиката су:

– Конгрес;
– Главни одбор;
– Надзорни одбор и
– Статутарни одбор

Изабрани функционери Синдиката:

Бруно Садик, председник ССТВИАПС
Коста Савинов, потпредседник ССТВИАПС
Рашо Радосављевић, потпредседник ССТВИАПС

Главни одбор:
– остварује програмске циљеве и задатке утврђене на Конгресу;
– припрема и сазива конгрес Синдиката и доноси одлуке по текуцим синдикалним, политицким и организационим питањима;
– закључује гранске колективне уговоре и формира преговарачке тимове;
– доноси одлуку о генералном штрајку у грани;
– одлучује о финансијским питањима;
– формира своја радна тела, утврдује организацију и рад службе у Синдикату;
– подноси Конгресу извештај о раду;
– доноси Пословник о свом раду.

У циљу унапређивања организације рада и повећања ефикасности деловања Главни одбор формира Председништво Главног одбора, као свој оперативно-извршни орган.

Председништво чине:
– председник,
– подпредседници,
– секретар и
– према потреби још један број чланова Главног одбора

Председништво обавља следеце послове:
– доноси одлуке о текућим политичким, економским и синдикалним питањима;
– учествује у колективном преговарању;
– координира активност синдиката у повереништвима;
– прати и анализира појаве од значаја за рад Синдиката;
– припрема седнице и предлог, ставова и одлука Главног одбора;
– спроводи ставове и одлуке Главног одбора;
– одлучује о утрошку средстава Синдиката;
– обавља и друге послове за које га овласти Главни одбор.

Изузетно Председништво може између две седнице Главног одбора доносити одлуке и заузимати ставове из надлежности Главног одбора и дужно је да их на првој наредној седници достави на верификацију Главном одбору.
Председништво својим пословником ближе регулише начин рада и одлучивања.

Придружите нам се! Само заједно можемо победити!